Pracovná zdravotná služba

baner
MEDICONET OHC Slovakia s.r.o. poskytuje na základe oprávnenia vydaného ÚVZ SR č. OPPL-9536/2008-Oj zo dňa 8.1.2009 pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 a 4 v súlade so Zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pracovná zdravotná služba je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pri práci.
V záujme dosiahnutia čo najlepšieho stavu zdravia zamestnancov pomáha zamestnávateľovi pri tvorbe zdravého pracovného prostredia.
Úlohou pracovnej zdravotnej služby je zabezpečenie primárnej prevencie, t.j. predchádzanie poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce.
Cieľom pracovnej zdravotnej služby je udržanie čo najdlhšej práceschopnosti zamestnancov so zachovaním čo najvyššej kvality života.
Pracovná zdravotná služba zahŕňa tieto služby:
Dohľad nad pracovným prostredím - odborné a špecializované činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie,
Dohľad nad zdravím zamestnancov - lekárske preventívne prehliadky v súvislosti s výkonom práce.