Štandardy kliniky

baner
Našim cieľom je v prvom rade  Vaša spokojnosť a preto Vám okrem základnej starostlivosti  garantujeme aj nadštandardný servis služieb, ktorý je zakotvený v štandardoch kliniky Mediconet. Pri ich vytváraní sme okrem iného vychádzali aj  z postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti západoeurópskych krajín.
 
Sledovanie plnenia štandardov spoločnosti Mediconet
Spoločnosť Mediconet niekoľkými spôsobmi sleduje dodržiavanie svojich štandardov. Pravidelne sa sleduje spätná väzba od klientov, ako aj výsledky rozborov vnútrofiremných postupov, ktoré porovnávame so zavedenými štandardnými postupmi (zabezpečenie akosti & kontrola akosti).

Výsledkom týchto rozborov je pružné zavádzanie zmien a úprav s cieľom zosúladiť celý rozsah nami ponúkaných služieb s očakávaniami našich klientov. Uvedené zmeny zahŕňajú úpravu postupov ako aj dodatočné školenia personálu, ako napríklad v oblasti postojov ku klientom. Postoje ku klientom a dodržiavanie týchto postupov zo strany nášho personálu sa priamo odráža v schéme prémií každého jedného člena nášho personálu.
 
Zavedené systémy:
Pravidelné rozbory spätnej väzby od klientov, prieskumy spokojnosti klientov – každý týždeň sa členovia nášho personálu spájajú s náhodne vybranými klientmi, ktorí navštívili našu kliniku, s cieľom zhromaždiť veľmi cenné informácie týkajúce sa kvality nami poskytovaných služieb a spokojnosti našich klientov. Uvedeným spôsobom sa pravidelne spájame s 8 až 10 % našich klientov. Žiadame ich, aby podľa 10-bodovej stupnice spokojnosti zhodnotili úroveň nami poskytovaných služieb.
Diskusné panely na našej recepcii sú ďalším cenným zdrojom údajov v podobe spätnej väzby. Naši klienti využívajú poskytnuté dotazníky, aby mohli napísať akékoľvek svoje pripomienky a nápady týkajúce sa služieb, ktoré poskytujeme.
Spätná väzba získaná cez rôzne iné komunikačné kanály (osobný styk, elektronická pošta, a podobne).
Dostupnosť klientskeho kontaktného centra – softvér, ktorý sa využíva na sledovanie dostupnosti klientskeho kontaktného centra a času potrebného na vyriešenie požiadaviek zo strany klientov.

Sledovanie pracovného výkonu (zaťaženia) jednotlivých špecialistov (plánovanie návštev) na klinike s použitím špecializovaného softvéru napojeného na systém plánovania návštev.